Vad är Dialogpaus?

Dialogpaus är ett nytt sätt att starta och föra en konstruktiv diskussion. På sidorna hittar du praktiska verktyg för att planera och att starta en samhällsdebatt, diskussioner om behovet av dialog samt kollegialt stöd i form av inlärningsupplevelser från andra.

Hurra! Dialogpaus är en ny diskussionsmetod för mig, för dig, för alla!

Vid en Dialogpaus bjuder man in 6 – 25 personer för att tillsammans diskutera viktiga ämnen. Diskussionen leds ofta av en person som fått utbildning för ändamålet.

Dialogpausen behöver inte leda till att alla tycker lika. Inte heller behöver Dialogpausen leda till ett beslut eller resultat – diskussionen i sig är det viktiga!

Du kan alltid använda Dialogpaus när du behöver en djupare förståelse för ämnet eller ett jämlikt bemötande – exempelvis som en del av beredning, beslutsfattande eller för att sammanföra olika aktörer.

Dialog lämpar sig dock inte i alla situationer, och man bör inte blanda ihop det med förhandlingar eller beslutsfattande. Använd istället dialog som en del av det när det finns ett behov av att få en bättre förståelse för ett ämne eller ett verksamhetsområde.

Dialogpaus ger möjligheten att stanna upp och reflektera över saker och ting i lugn och ro. Med hjälp av verktygen lyckas du även bjuda in dem som normalt inte skulle delta i diskussionen.

Dialogpaus-diskussionen är lyckad när man har uppnått ett jämlikt möte som bygger på tillit och deltagarnas förståelse för det ämne som diskuteras har ökat.

Via Dialogpaus uppstår delaktighet mellan deltagarna i gruppen som för dialogen eller i hela samhället. Dessutom uppnår man en djupare förståelse för det ämne som diskuteras och får olika perspektiv på ämnet. I bästa fall når man oförutsägbara insikter och får ett nytt tänkande. Målet är inte konsensus.

Med Dialogpaus-verktygens relativt enkla tillvägagångssätt för diskussionstillfällen kan man skapa ett jämlikt och respektfullt debattklimat.

Janne Kareinen, DialogiAkatemia

Spelreglerna för en konstruktiv diskussion

Dessa spelregler är en viktig del av Dialogpaus-metod och -diskussion. Spelreglerna hjälper både diskussionsledare och deltagare föra en konstruktiv dialog.

 1. Lyssna på andra, avbryt inte och inled inte diskussioner vid sidan om.
  ”Var och en måste ha rätt att i lugn och ro berätta om sina åsikter. Det är viktigt att vi inte avbryter varandra eller viskar med personen bredvid.”
 2. Delta i det som andra säger och använd vardagligt språk. ”Syftet med dialogen är att vi ska försöka koppla det vi säger till vad andra lyft fram i diskussionen. Vi ska försöka använda vardagligt språk och undvika specialterminologi.”
 3. Berätta om dina egna erfarenheter.
  ”För att vi bättre ska kunna förstå ämnet vi behandlar och varandra är det bra att tala om sina egna erfarenheter. Det betyder att vi berättar för de andra vilka faktorer, händelser och situationer har påverkat våra egna uppfattningar.”
 4. Tilltala andra direkt och fråga om deras synpunkter.
 5. Var närvarande och respektera andra och diskussionens konfidentialitet.
  ”I dialogen är det viktigt att vi koncentrerar oss helt och hållet på varandra och på att förstå ärendet som behandlas. Vi ska respektera människors olika synpunkter. Vi ska se till att hålla diskussionen konfidentiell så att alla kan tala så fritt som möjligt.”
 6. Sök och samla. Bearbeta modigt konflikter som uppstår och sök efter sådant som förblivit i gömman.
  ”Dialogen ska vara en trygg situation där man kan behandla konflikter. Dessutom är det viktigt att söka sådant som vi inte märkt av en eller annan orsak. Till slut kan vi utforska hur synpunkterna som kommit fram under diskussionen är kopplade till varandra.”

I Sitra finns det många människor som ser Dialogpaus-metoden som ett naturligt sätt att ordna och föra diskussioner. Vi är aktiva med att bekanta också nya medarbetare med metoden. Det är lätt att använda i olika situationer!

Katri Vataja, direktör, förutsägelse och strategi, Sitra