35 dialoger om Finlands framtid är en serie diskussioner som ordnas av stiftelsen Dialogpaus i samarbete med statsrådets kansli där man med hjälp av Dialogpaus-metoden diskuterar Finlands framtid. Dialogpaus-stiftelsen ansvarade för att ordna diskussionerna och bjuda in deltagarna.

Syftet med diskussionerna var att fördjupa förståelsen för de viktigaste frågorna inför Finlands framtid. Målet var att höra vad finländare och personer som bor i Finland hoppas på eller oroar sig för när det gäller deras egen framtid, andras framtid eller Finlands framtid. Diskussionerna och de perspektiv som kom fram kommer att utnyttjas som en del av beredningen av statsrådets framtidsredogörelse.

Framtidsdialogerna stöder statsrådets mål att främja demokrati och delaktighet samt att öka samspelet mellan regeringen och det civila samhället. Framtidsredogörelsen fungerar som en inbjudan till diskussion för de kommande åren. Anteckningarna från diskussionerna kommer också att användas som en del av de Nationella dialogerna under våren. 

Under hösten 2020 ordnade vi en liknande serie diskussioner tillsammans med statsrådets kansli, totalt 50 dialoger om Finlands framtid. Du kan läsa mer om helheten här.

 

Diskussioner ordnades runt hela Finland och även utomlands för olika målgrupper

Under våren 2024 ordnade vi sammanlagt 35 diskussioner med nästan 300 deltagare. Syftet var att särskilt bjuda in personer som normalt inte deltar i samråd eller evenemang av denna typ.

Dialogerna arrangerades för olika målgrupper runt om i Finland och hade deltagare allt från Helsingfors till Enare och Vasa till Kuhmo. Dessutom ordnades en dialog för finländare som bor utomlands och en för finländare som flyttat tillbaka till Finland, där deltagarna var bland annat från Tyskland och Libanon.

Hälften av diskussionerna hölls ansikte mot ansikte (18) och hälften på distans (17). Tre av diskussionerna var på svenska. En del av diskussionerna ordnades t.ex. för personer som bor i ett visst bostadsområde. Till målgruppen hörde till exempel personer bosatta i Lappland, Kajanaland och Österbotten. 

Särskilt ungdomar bjöds in att delta i diskussionerna. Andra mer specifika målgrupper var personer som kommit till Finland som flyktingar, personer med funktionsnedsättning, romer och pensionärer. En del av diskussionerna var öppna för alla som ville delta.

Alla deltagare kommer att bjudas in till ett gemensamt evenemang i början av hösten där de får ta del av innehållet i dialogerna och de viktigaste frågorna som tagits upp samt fortsätta diskussionen tillsammans.

Vi organiserade en del av diskussionerna i samarbete med olika aktörer och fick mycket värdefull hjälp i att bjuda in diskussionsdeltagare. Följande aktörer var med och samarbetade:

 • Hjärnskadeförbundet rf
 • FinFami ry
 • Finland-samfundet (Suomi-seura)
 • Finnsight-evenemanget
 • Eläkeliitto
 • Gymnasien i Hausjärvi, Janakkalan och Loppi 
 • Hämeenlinna stad
 • Invalidförbundet
 • Kainuun liitto 
 • Kotka stad
 • Kuopio stads delaktighetsteam
 • Kölvi-verksamheten
 • Näkövammaisten liitto
 • Nätverket Bärkraft
 • Puistokatu 4
 • Reservistförbundet
 • Servicehuset Saga Kaskenpuisto
 • Smile-projektet
 • Suomen Romaniyhdistys ry
 • Suopelto skola, Nådendal
 • Tuusulan kommun
 • Yhteinen pöytä -ruokaterminaali, Vanda
 • Yhdessä osallistuen -projektet, St. Michels

Ett stort tack till alla våra samarbetspartners och till er som hjälpte oss att föra inbjudan vidare.

Vi arbetar för tillfället med en sammanställning av anteckningarna från diskussionerna, som kommer att publiceras hösten 2024. Vi kommer att hålla er informerade om hur arbetet med framtidsredogörelsen fortskrider på Dialogpaus-stiftelsens webbplats.

 

Vilken Dialogpaus-stiftelse?

Dialogpaus-stiftelsens syfte är att tillsammans med andra organisationer som är intresserade av dialog förändra diskussionskulturen i Finland till att bli mer konstruktiv, minska splittringen i samhället och öka människors delaktighet i samhället.

Dialogpaus-stiftelsens vision är att samhällsdebatten ska vara konstruktiv, respektfull och engagera ett brett spektrum av samhällsmedlemmar. Människor och organisationer har både vilja och kunskap att föra en konstruktiv diskussion om viktiga frågor.

 

Ytterligare information:

Laura Arikka, VD, Dialogpaus-stiftelsen, 044 579 2686 

Jaana Tapanainen-Thiess, Generalsekreterare för framtidsredogörelsen, Statsrådets kansli

Nyheter

Alla nyheter