När den internationella rörligheten av människor och varor redan är fri och smidig, har den genomgripande digitaliseringen av våra samhällen erbjudit betydande möjligheter för organiserad brottslighet.

Den färska utredningen från Polisyrkeshögskolan för fram att organiserad brottslighet typiskt sett är gränsöverskridande, informationsnätverksstödd och nätverksliknande verksamhet som infiltrerar den lagliga ekonomin. Därför behöver Finland en egen nationell strategi för att bekämpa organiserad och professionell brottslighet. Detta är viktigt både när det gäller att definiera enhetliga mål och att samordna och förstärka nationellt och internationellt samarbete.

Polisyrkeshögskolans utredning har gjorts på uppdrag av justitieministeriet och inrikesministeriet och den är en del av arbetet med att förnya strategin mot organiserad brottslighet.

Utredningen behandlar utvecklingsbehoven i kampen mot organiserad brottslighet i Finland. Utredningen undersöker de centrala utmaningarna och hindren i kampen mot organiserad brottslighet och belyser med vilka medel den organiserade brottsligheten skulle kunna bekämpas, förebyggas och förhindras.

I workshoparna diskuterade man med Dialogpaus-metoden

Resultaten av utredningarna grundar sig på litteraturöversikter, workshopar och intervjuer med 82 experter. I workshoparna användes Dialogpaus-metoden. I workshopen deltog totalt 66 personer, som bestod av sakkunniga i temat och erfarenhetsexperter som lämnat brottsligheten.

Diskussionerna leddes av anställda i Dialogpaus-stiftelsen och en Dialogpaus-konsult. Diskussionsdeltagarna delades in i fyra grupper och alla diskussionerna dokumenterades.

I workshopen behandlades metoderna för brottsförebyggande arbete gällande ungdomar och möjligheterna att på administrativ nivå förebygga brott. Deltagarna ombads lyfta fram utmaningar relaterade till administrativa medel och fundera över lösningar på dem.

Utredningens centrala resultat

Utredningen presenterar tre centrala utmaningar relaterade till kampen mot organiserad brottslighet och ger rekommendationer om hur man bäst kan styra åtgärderna.

Utredningens viktigaste observationer:

  1. Vi behöver ett brett och kunskapsbaserat samarbete för att avslöja och förstå brottslighet som är nätverkslik, använder informationsnätverk och är smidig i sin omvandling.
  2. Infiltration av brottslighet i näringslivet på stor skala kunde i Finland förhindras med administrativa medel. 
  3. En del av populärkulturen och innehållet i sociala medier ger en förvrängd bild av yrkesmässig och grov brottslighet.

“Utvecklingsteman för ett effektivt och långsiktigt förebyggande av organiserad brottslighet är bland annat att stärka informationshantering och lägesbilden, administrativt förebyggande av brottslighet samt att skydda barn och unga från faktorer som utsätter för brott och från påverkan som idealiserar brottslighet.”

Nyheter

Alla nyheter