Vårens första dialog under undantagstiden fördes i mitten av mars, ett år efter att coronaepidemin bröt ut i Finland. 242 personer i olika åldrar från olika håll i Finland deltog i 26 diskussioner: högskoleelever, studerande, pensionärer, företagare, kommunala arbetstagare, direktörer, föreningsaktörer, mentalvårdsanhöriga, aktörer inom evenemangsbranschen samt yrkespersoner inom kulturbranschen.

Diskussionerna antyder att en stor del av finländarna redan är vana vid en kontinuerlig undantagstid

Samfund och mänskliga relationer har anpassat sig till det nya läget till följd av pandemin och de tillhörande restriktionerna. Även om undantagstiden fortfarande berör alla har olika människogrupper upplevt situationen på olika sätt.

De ungas kamrat- och familjerelationer har intensifierats samtidigt som kretsarna har minskat. De studerande lider av försvunna rutiner och brist på möten, och det finns flera slags olika skiljelinjer i arbetslivet. Det framkom också hur närstående till de mest sårbara vägt risker och om lärdomarna från undantagstiden fortfarande hjälper i framtiden.

Kom med och ordna diskussioner – nästa dialogdag hålls den 27 maj 

Behovet av diskussion har inte minskat under undantagstiden. Människorna vill fortfarande möta varandra och dela med sig av sina erfarenheter av livet under undantagstiden. I diskussionerna kan man behandla gemensamma orosmoment under undantagstiden. Deltagarna har upplevt att förståelsen och medkänslan ökar i diskussioner med människor som kommer från olika situationer och bakgrund. Erfarenheter av jämlikhet och nya insikter kan erbjuda deltagarna glädje och hopp.

Temat för dialogdagen som ordnas i maj är “Hur har undantagstiden förändrat oss?” Arrangörerna kan alternativt fritt välja ett ämne som hänför sig till undantagstiden och som gemenskapen vill debattera mera ingående och öka förståelsen om.

Bakgrund:

Undantagstiden som varat i över ett år har berört oss alla. Rutinerna i vardagen, arbetet, studierna och de mänskliga relationerna har i många fall förändrats avsevärt. För många har coronakrisen också inneburit att man omprövat sina egna värderingar och val. Uppfattningarna om framtidens värld, samhälle och liv genomgår också förändringar. Finns det något i allt detta som vi borde inse tillsammans? I dialogerna under undantagstiden kan ni behandla erfarenheterna av den aktuella situationen i er organisation, i gemenskapen eller med någon annan grupp och skapa en gemensam framtidsvision. Samtidigt deltar ni i skapandet av en mer omfattande bild av det rådande läget i vårt samhälle. Tidigare sammanfattningar har använts bl.a. som material för OECD:s förtroendebedömning samt vid Covid-19 beredskapsarbetet och i styrningen av finansministeriets förvaltningspolitik.

Tanken bakom dialogerna under undantagstiden är att ge medborgare och organisationer möjlighet att föra en konstruktiv diskussion och öka förståelsen för hur det är att leva i Finland under exceptionella omständigheter. Diskussioner har ordnats av närmare hundra olika samhälleliga aktörer – enskilda personer, organisationer, kommuner, företag, stiftelser och ministerier.

Dialogakademin, stiftelsen Dialogpaus, justitieministeriet, Sitra och finansministeriet samordnar dialogerna samt sammanställer och publicerar sammandragen och förmedlar dem till statsförvaltningen och kommunerna.

Läs mer:

Nästa dag för Undantagstidens dialoger är den 27.5.

Vill du vara med som deltagare eller som arrangör?

Tilläggsinformation hittar du här. Välkommen med!

Sammandrag från tidigare dialoger (på finska)

Verktyg för att arrangera och facilitera en Distanspaus

Nyheter

  • Dialogpaus-metoden utnyttjades i modelleringen av förundersökning av människohandelsbrott

    Förundersökningen av människohandelsbrott förutsätter en tydlig verksamhetsmodell för att man ska kunna genomföra den på ett enhetligt och högklassigt sätt på olika håll i Finland. Detta som en del av samarbetet mellan flera myndigheter. En sådan modell har nu skapats i Polisyrkeshögskolans projekt Modellering av förundersökning av människohandelsbrott (Ihmemalli). Dialogpaus-stiftelsen faciliterade gruppdiskussionerna som fördes under projektets gång.
  • I framtidsdialogerna diskuterades oro och förhoppningar för Finlands framtid

    Under våren 2024 ordnades 35 Dialogpaus-diskussioner om Finlands framtid som en del av arbetet med Statsrådets kansli och framtidsredogörelsen. Nästan 300 personer deltog i dialogerna.
  • Hurra! Materialpaketet Dialogpaus för unga har nu publicerats

    Dialogpaus för unga är ett materialpaket som stödjer utövandet av dialogfärdigheter och inkludering. Det är en verktygslåda för att utveckla diskussionsfärdigheter och förmågan att lyssna både för individer och för grupper. Materialet kan också användas för att öva på att agera som diskussionsledare under en Dialogpaus-diskussion.
Alla nyheter