Vad är MuseoX?

Vi lever i en tid där digital kommunikation vägleder och definierar vår vardag mer och mer för varje år. Att bevara digitalt förmedlad kommunikation i ett museum är dock inte så enkelt som att bevara till exempel ett vykort eller en faxmaskin. Kommunikationsflödet dygnet runt är så enormt och trenderna förändras så snabbt att ett nytt projekt, MuseoX, har lanserats för att lagra den här delen av vår kultur.

MuseoX är ett museiprojekt som undersöker digitalt liv, spel, kommunikation, post, samtidskultur och kommunikationsgemenskaper. Målet med projektet är att ha en nationellt ansvarig aktör på området. Som sökande fungerade stiftelsen Postimuseosäätiö som bygger MuseoX-projektet och ett nytt museikomplex tillsammans med Tammerfors stads historiska museer. I det här fallet skulle MuseoX vara en nationell bevarare av digital kommunikation, presentera ämnet och ämnesområdet samt fungera som en nätverksbyggare för andra aktörer på området.

Vi är så mycket mer än en institution som förvarar gamla dammiga föremål. Vi registrerar ständigt saker från just denna dag också. Det är viktigt för oss att känna igen vad som är bevarat från idag och vad som är meningsfullt med det. Det är ingen lätt uppgift.”

Kommunikation och digital interaktion strukturerar vår vardag och våra gemenskaper och formar vårt tänkande. Med hjälp av digital kommunikation föds sociala rörelser och kampanjer och världen förändras. Vi tar ställning, argumenterar och blir upprörda. Vi isolerar oss i bubblor och kikar nyfiket på varandra. Digitala kommunikationsverktyg för människor samman och bygger gemensamma interaktionsupplevelser. Därför tog MuseoX kontakt med stiftelsen Dialogpaus.

Erätauko x MuseoX = Dialogprogram som en del av museets vardag

MuseoX kontaktade Dialogpaus-stiftelsen under sommaren 2022. Henna berättar att målet med samarbetet är att erbjuda mötesmöjligheter för de som inte möts i vardagen. Henna beskriver de interaktiva målen med projekten såhär:

Vi strävar efter att minska konfrontation och klyftor och bygga utrymmen för  mer empatiska diskussioner. Vi hjälper människor att inse att vi trots allt inte är så långt ifrån varandra. Vi möter ändå ganska sällan människor som tänker annorlunda i vardagen, och när vi gör det är det ytterligheterna som finns på sociala medier.”

På MuseoX nöjde man sig inte bara med att organisera enskilda diskussioner utan ville ta samarbetet vidare till en högre strukturell nivå. Tänk om det fanns ett utrymme där det skulle vara möjligt att regelbundet organisera Dialogpaus-diskussioner tillsammans med varierande samarbetspartners?

Samarbetet mellan Dialogpaus-stiftelsen och MuseoX tog sin form i början av 2023, då tio museiproffs som arbetade med projektet gick en utbildning i Dialogpaus-metoden. Vårvintern användes för att ta till sig metoden och träna på att dra Dialogpaus-diskussioner i det egna teamet. Personalen har funderat över vad som fungerar och vad som inte gör det och vad som bör ägnas särskild uppmärksamhet.

Diskussionerna i vårt team har gått bra och har stärkt synen på Dialogpaus-metoden som ett arbetsverktyg. Det är givande att diskutera när man inte bråkar eller försöker vinna över någon annan. Metoden möjliggör meningsfulla och innehållsrika diskussioner, säger Teemu om sina erfarenheter av Dialogpaus-metoden.”

Henna instämmer i Teemus ord:

Metoden är definitivt fungerande och viktig även i det interna arbetet. När man ska utveckla något nytt och ansöka om en nationellt ansvarsfull museiuppgift är det viktigt att metoden blir en del av arbetsgemenskapen. Med hjälp av metoden har vi kunnat diskutera konstruktivt även i teamet. Med andra ord, vi multitaskar inte eller försöker slingra oss igenom beslut, utan reflekterar tillsammans.” 

I början av 2024 öppnas ett diskussionsrum i Vapriikki som är reserverat för Dialogpaus-diskussioner och roterande utställningar. Programvara planeras för utrymmet, där teman under MuseoX-projektet kommer att diskuteras ingående med hjälp av Dialogpaus-metoden. 

Vi kommer att ha regelbundna evenemangsaktiviteter där vi för diskussioner om olika teman med hjälp av Dialogpaus-metoden. Med Dialogpaus-metoden vill vi förstå hur de teman som är relaterade till vår verksamhet dyker upp i människors liv och vilka tankar som är förknippade med dem.”

Målet med diskussionsutrymmet är inte bara att synliggöra de teman som diskuteras, utan också att få människor att samlas och dela med sig och höra olika synpunkter i relation till tematiken. Förhoppningen är att utrymmet ska föra samman människor från olika bakgrunder och livserfarenheter och att diskussionerna ska skapa ytterligare förståelse för de ämnen som diskuteras. När det gäller framtida samarbeten avslöjar Henna att diskussioner redan har förts med externa aktörer kopplade till diverse teman, till exempel inom områden som medieutbildning, social påverkan och inkludering.

Vad strävar MuseoX till med sin interaktiva verksamhet?

Enligt Henna har vårt vardagliga sätt att kommunicera varit föremål för stora förändringar inom områden som spelkultur, post, logistik eller digital kommunikation. Revolutionen inom kommunikation har å ena sidan separerat människor i olika bubblor, men å andra sidan har den erbjudit ett allt större antal människor en möjlighet att uttrycka sina tankar.

De digitala kommunikationsverktygens roll i bildandet av sociala bubblor kan inte ignoreras, varför MuseoX-teamet ser att museet har en utmärkt möjlighet att spräcka dessa bubblor. Dialogpaus är ett verktyg som bevisligen verkar för att förebygga bubblor eftersom det för människor samman och förbättrar diskussionskulturen i samhället, även online.

Henna understryker hur viktig den digitala kommunikationen är för samhällets kulturarv. Om man inte ser vikten av digitalt kommunikationsmaterial och inget arbete görs för det, kommer en hel del betydelsefulla saker att gå förlorade från det sociala historieberättandet.

Henna skulle vilja att denna betydelse skulle bli mer synlig även i samhället. Förhoppningen är att det nya diskussionsutrymmet ska skapa en möjlighet för människor att bättre förstå den sociala betydelsen av digital kommunikation, och i bästa fall locka människor att delta i dokumentationsarbetet.

Hur sparas sociala fenomen, konversationer och innehåll? Vi är fortfarande nybörjare i dessa frågor, och vi kommer att ta itu med dem. Vi vill ta reda på hur man utvecklar de bästa förvaringslösningarna.”

Teemu säger att just processen att registrera material som genereras av elektricitet är en utmaning som MuseoX strävar efter att lösa och hitta arbetsmetoder för. Syftet är att erbjuda denna kunskap till andra museer som brottas med samma frågor. Strävan är att göra de effektiva insamlings- och förvaringslösningarna som realiseras i MuseoX tillgängliga för hela museiområdet för att kunna användas av så många som möjligt.

Om MuseoX tar rollen som ansvarigt museum blir det lättare att sprida nya och beprövade metoder över hela museiområdet. Och samtidigt sprider sig också Dialogpaus-metoden och principerna för en konstruktiv diskussion.

Tiina Helin

Dialogpaus-stiftelsen

#Erätauko #dialogi #diablogi #museox #tampere

Översättning: Jonna Similä

Diabloggar

  • Barn, unga och vuxna sitter i samma ring under "Skididialoger"

    Grundskoleelever i staden Lahtis går på s.k. “Skididialoger” (Kids-dialoger, fri översättning) tillsammans med vuxna. Skididialogerna är en modell för konstruktiv diskussion som är riktad till barn och unga och som utgår utifrån Dialogpaus-modellen. Utbildningsplanerare Petra Larvus berättar om Skididialogens födelse, dess befästande i stadens strukturer och de insikter som framkom från dialogen.
  • Erfarenhetskunskap som stöd för beslutsfattande - Tammerfors stad involverar invånare i trafikplaneringen

    Tammerfors stad och Tammerforsregionens projekt kring en digital medborgarpanel har strävat efter att utveckla nya redskap för kommunerna att involvera invånarna och ett lätt och nytt sätt för invånarna att delta. Syftet för projektet har varit att genom Dialogpaus-metoden höra kommuninvånarnas erfarenheter och utnyttja dem rent konkret i stadsregionens trafikplanering. 
  • Dialogpaus-diskussioner om erfarenhetsexpertis inom barnskyddet

    Även om erfarenhetsexpertis har etablerat sin plats inom det finländska barnskyddet finns det många frågor och skilda åsikter relaterade till verksamheten. Den femdelade diskussionsserien "Erfarenhetsexpertis på djupet" syftade till att besvara nyckelfrågor genom att lyssna på erfarenhetsexperter och andra yrkesverksamma inom området med hjälp av Dialogpaus-metoden.
Alla diabloggar