Definiera deltagarna

De olika perspektiven gör det möjligt att komma till oförutsebara insikter som inte skulle uppkomma utan gruppens dialog. Deltagarantalet hjälper dig att skapa dig en uppfattning om alla de grupper för vilka ämnet som behandlas är viktigt, och vem man borde försöka få att komma på plats. Det här tar tid, men det bär frukt under hela diskussionens gång.

Hur?

När du fastställt diskussionens mål och behov, kartlägg och identifiera sedan de olika grupper, personer, aktörer och organisationer som relaterar till ämnet. Fastställ den främsta målgruppen och andra intressentgrupper – vem annan borde vara på plats och delta i diskussionen? Fundera också på vem som vanligtvis inte deltar i denna typ av debatter, och bjud också in dem.

Det lönar sig att se till att deltagarnas perspektiv är mycket varierande, och det åstadkommer du när deltagarna har olika utgångspunkter. Bjud in personer med till exempel olika livssituationer, bakgrund, utbildning, kultur eller ålder. Det är också viktigt att skapa sig en bild av alla grupper som relaterar till ämnet – välj inte endast de två ytterligheterna.

Genom frågorna nedan kan du lyfta fram olika grupper som relaterar till ämnet, och om du vill kan du bjuda in fler personer.

Skriv ner alla de viktigaste:

 • Vem borde vara på plats och delta i diskussionen för att förståelsen för ämnet ska fördjupas?
 • Den främsta målgruppen?
 • Vem är ämnet viktigt för, varför?
 • Vems liv påverkar ämnet?
 • Vem deltar inte vanligtvis i diskussioner om det här ämnet?
 • Vem annan är intresserad av ämnet?
 • Vem påverkar besluten?
 • Från vilka olika instanser borde man få deltagare? Offentliga sektorn, politiken, medier, konst & kultur, företag, organisationer?
 • Är dialogen öppen för alla eller inte?
 • Eftersträvar man representativitet?
 • Hur kan man se till att deltagargruppen är mångsidig vad gäller bakgrundsfaktorer; ålder, kön och kulturell bakgrund?

För att skapa dig en uppfattning av vem det är viktigast att bjuda in kan du använda lika intressentkartor och planeringsguider för målgruppen. Den enklaste av dessa är den runda lökmodellen där de viktigaste personerna placeras i mitten, och de uppenbara personerna och de som det inte är lika viktigt att nå placeras längre ut.

Mera verktyg

 • Manuskript

  Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
 • Uppvärmingsaktiviteter

  Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
 • Stödmaterial för Dialogpaus-diskussionsledaren

  Förbered dig med hjälp av detta material, lita på dig själv och du kommer säkert att lyckas.
Alla verktyg