Stödmaterial för Dialogpaus-diskussionsledaren

Hurra! Grattis, här hittar du stödmaterial för Dialogpaus-diskussionsledaren. 

Dialogpaus är en metod som stödjer lärandet av dialog- och diskussionsfärdigheter. Med hjälp av Dialogpaus kan man öva sig på att lyssna, att prata, att ta upp olika saker och på att leda en dialog. 

Varje Dialogpaus-diskussion har en diskussionsledare. Diskussionsledaren planerar dialogen och leder den under samtalets gång. Diskussionsledaren håller koll på tidtabellen och berättar efteråt vad som händer efter Dialogpaus-diskussionen. Man kan leda dialogen själv eller som arbetspar. Vi är redan många Dialogpaus-diskussionsledare och också du klarar det! För att leda Dialogpauser kan man utnyttja tidigare erfarenhet av att leda olika grupper. 

Du kan redan innan diskussionen öva på både individuella diskussionsfärdigheter och förmågan att lyssna eller öva på dem i grupp med hjälp av de uppvärmningsaktiviteter som finns på vår webbplats.

Ju större grupp, desto fler Dialogpaus-diskussioner lönar det sig att föra. Då har alla gruppmedlemmar då de vill en bättre möjlighet att delta i diskussionen. Om möjligt, reservera också mer tid för större grupper. 

Kom ihåg att varje Dialogpaus-samtal är en lärupplevelse och under nästa diskussion kan man utnyttja det man lärt sig senast. Ju fler Dialogpaus-diskussioner du leder, desto mer lär du dig. Det blir aldrig färdigt och det är som det skall. Dialogpaus speglar de deltagare och personer som deltar just i det samtalet och man behöver inte sträva efter perfektion. 

Dialogpaus är en metod för att föra en konstruktiv diskussion. Det är ändå bra att minnas att den inte lämpar sig för alla tillfällen. Som bäst fungerar Dialogpaus då man med hjälp av metoden vill stödja en konstruktiv diskussion där alla har en möjlighet att komma till tals. Dialogpaus kan också utnyttjas som en del av olika beslutsfattningsprocesser, till exempel då man vill stödja barn och ungas deltagande. 

Ifall det finns en pågående konflikt så är inte Dialogpaus den bästa metoden för att gå igenom situationen. Däremot kan man bygga förtroende mellan olika människor med hjälp av Dialogpaus redan innan konflikter blossar upp. Man kan också förstärka förtroendet efter att en konflikt har lösts. 

En Dialogpaus handlar inte om att övertyga, debattera eller övertala andra och inte heller om att driva sina egna intressen. Syftet är inte heller konsensus eller att hitta lösningar. Med hjälp av Dialogpaus kan man däremot förstå sig själv, andra och världen lite bättre. Efteråt kan det vara lättare att hitta lösningar eller fatta beslut. Ganska fint, eller hur?

Med hjälp av detta stödmaterial kan du öva, börja och utvecklas som Dialogpaus-diskussionsledare.  Det är bra om diskussionsledaren hinner gå igenom materialet i god tid innan varje diskussion. En del tips kan vara bekanta för dig från tidigare. 

Därtill behöver du

 • Redigera och skriv ut ditt egna manuskript för att leda diskussionen 
 • Skriv ut spelreglerna för att lägga fram i diskussionsutrymmet
 • Dela ut pennor och papper åt deltagarna för att skriva ner egna tankar och insikter 

 

Innan diskussionen 

 • Öva på samtalet i förväg

Fantastiskt att du planerar att arrangera en Dialogpaus! Börja med att först fundera över diskussionens behov och samtalsämne genom dina egna erfarenheter. Förbered dig sedan för att leda diskussionen genom att skriva ett manus som stöd för dig som diskussionsledare. Om du känner att det är nödvändigt; använd dig av uppvärmningsaktiviteter med din grupp för att öva på dialogfärdigheter före själva diskussionen.

 • Att bjuda in deltagarna

Reflektera över om du önskar arrangera ett samtal för en redan existerande grupp eller om du vill bjuda in unga med varierande bakgrund. Berätta i god tid på förhand att ni kommer att föra en Dialogpaus-diskussion och vad det innebär. Berätta också vad man vill uppnå med diskussionen. Ett minimiantal deltagare är tre personer.

 • Utrymme och atmosfär

Om möjligt, håll gärna diskussionen i ett rum där det går att ställa stolar i en cirkel. Ni kan också sitta på golvet. Diskussionen kan föras inomhus eller utomhus. Du kan också hålla diskussionen på distans. Skriv ut spelreglerna så att alla kan se och läsa dem, lägg dem till exempel i mitten av cirkeln. Gör namnlappar. Reservera material för detta redan på förhand. Det är en bra idé att skriva sitt förnamn med VERSALER så att andra kan se det även på längre avstånd. Du kan erbjuda snacks och drycker för att inleda diskussionen, det är vanligtvis något som uppskattas av deltagarna.

 • Ta vid behov i beaktande

Ta vid behov i beaktande olika sorters deltagare och varierande språkrealiteter. Utnyttja dina egna kunskaper och erfarenheter tillsammans med din grupp. Dialogpaus är en flexibel metod och det viktigaste är att den stödjer egna diskussionsfärdigheter, att tänka tillsammans och att delta.

 

Under samtalets gång

 • Presentationer

Berätta för deltagarna varför ni är här idag, diskussionsämnet och syftet för diskussionen. Presentera er med förnamn. I början är det en bra idé att börja med en fråga för att bryta isen eller nån form av konversationsöppnare. Du kan till exempel fråga om favoritglass, årstid eller färg. 

 • Berätta att ni skapar Dialogpaus-diskussionen tillsammans

Berätta för deltagarna att deras inlägg inte behöver vara perfekta eller att de inte behöver ha starka åsikter för att kunna berätta om sina tankar. Dialog är att tänka, reflektera tillsammans och att nå en ny förståelse. Det är inte en kunskapstävling eller en debatt.

 • Använd ett “talobjekt” om det behövs. Personen med objektet har också ordet.

Förklara syftet med talobjektet i början. Påminn vid behov deltagarna om att ni lyssnar på den person som håller i objektet och att det är meningen att föremålet ska gå vidare från en deltagare till en annan. Detta kan vara särskilt användbart för mycket pratsamma och aktiva grupper och kan bidra till att öva upp förmågan att lyssna. Ett talobjekt kan vara till exempel ett gosedjur eller något som finns i närheten.

 • Stöd en konstruktiv diskussion

Spelreglerna finns där för att hjälpa till. Gå alltid igenom spelreglerna i början av varje dialog och förbind er till att följa dem tillsammans. I en Dialogpaus-diskussion, respekterar man de andra deltagarna och även dem som inte deltar i just den diskussionen. En respektfull diskussion innebär inte att man accepterar diskriminerande ord eller handlingar.

 • Stöd en jämlik diskussion

Tilltala deltagarna med deras förnamn, det skapar en trevlig atmosfär. Låt dem veta från början att för att diskussionen skall bli så lyckad som möjligt så önskar du att alla deltar på något sätt i diskussionen. Säg också att det kan hända att du som diskussionsledare ibland tilltalar deltagarna direkt. Skriv upp deltagarnas namn i ditt manuskript och dra ett streck varje gång någon har uttalat sig. Det hjälper bland annat dig att också inkludera mer tysta deltagare i dialogen. 

 • Uppmuntra deltagarna att ta del av varandras bidrag och idéer

För att fördjupa dialogen kan man fortsätta där den förra slutade. Du kan fråga deltagarna vilka idéer eller erfarenheter de andras bidrag väcker hos dem. Man behöver inte förbereda sig för en Dialogpaus genom att fundera ut färdiga inlägg. 

 • Se till att de överenskomna spelreglerna följs

Påminn deltagarna om de överenskomna spelreglerna om någon av dem inte agerar som överenskommet. De tankar och erfarenheter man delat med sig av tillsammans får inte användas mot någon under eller efter dialogen. 

 • Se till att gruppen håller sig till ämnet

Diskussionen kan ibland spåra ur, men ju mer ni håller er till ämnet, desto mer har ni möjlighet att fördjupa er förståelse för er själva, andra och världen.

 • Främja en förtrolig diskussion

Deltagarna kan berätta att de har deltagit i diskussionen och dela sina egna tankar om ämnet, men om man vill dela en annan deltagares tankar bör man be om tillåtelse.

 • Beröm och uppmuntra

Var vänlig. Tacka deltagarna under diskussionen när de delar med sig av sina tankar och erfarenheter. Beröm när deltagarna agerar som överenskommet. Uppmuntra tystare deltagare. Beröm slutligen alla deltagare. Be om feedback om diskussionen av dem som deltagit.

 • Begränsa aktiva deltagare vid behov

I en Dialogpaus-diskussion är det viktigt att alla deltagare har en möjlighet att delta. Detta bör anges i början av dialogen. Försök att fördela inläggen jämnt och be de mer aktiva att vid behov vänta med att tala igen. Ställ de andra deltagarna frågor då och då. 

 • Gör plats för tystare deltagare

I en Dialogpaus-diskussion är det viktigt att alla deltagare har möjlighet att bidra. Detta bör framgå i början av dialogen. Fråga modigt av dem som ännu inte har sagt något. Naturligtvis behöver du inte tvinga någon att säga något. Du kan också vägleda deltagarna att diskutera i par eller smågrupper innan du startar en diskussion med hela gruppen. Ibland krävs det flera samtal innan alla uppmuntras att delta. Detta är verkligen ok.

 

Till slut

 • Berätta vad som händer efter diskussionen

Uppfyllde diskussionen behovet? Uppnådde vi målet om en konstruktiv och jämlik diskussion? När fortsätter vi? Ledde diskussionen till något? Hur ska det kommuniceras? Berätta för deltagarna om målet uppnåddes eller hur man går vidare med ärendet. 

 • Det bästa sättet att lära sig Dialogpaus  är genom upprepning. Om det är möjligt, använd Dialogpaus flera gånger under en kort tidsperiod.

Enligt vår erfarenhet är Dialogpaus-metoden lätt att lära sig. Ibland kan det finnas för lite tid eller för många deltagare i förhållande till den tillgängliga tiden, eller så kan du upptäcka att det behövs mer diskussion. Ibland kan det ta tid innan man deltar i den gemensamma diskussionen. Ju fler diskussioner som förs med din grupp i Dialogpaus-anda, desto bättre lär man sig om dialog samt tränar sina diskussionsfärdigheter. Kom ihåg att avsätta tid för Dialogpauser.

Mera verktyg

 • Manuskript

  Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
 • Uppvärmingsaktiviteter

  Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
 • Dialogpaus-spelregler för unga

  Gå tillsammans igenom spelreglerna för en konstruktiv diskussion innan ditt Dialogpaus-samtal. Du kan skriva ut spelreglerna i storlek A4 eller A3. Du kan sätta upp dem på väggarna i diskussionsutrymmet eller på golvet i mitten av cirkeln.
Alla verktyg