Öppen Förvaltning främjar medborgarnas tillit, trygghet och tro på framtiden.

Öppen förvaltning står för transparens inom förvaltningens tjänster, etik, ansvar samt tillgång till existerande tjänster.

Det innebär även möjligheter för medborgarna att delta i beredningen av beslutsfattande samt planering och genomförande av olika tjänster.

Öppen Förvaltning står för en öppenhet från förvaltningen för nya idéer, krav och behov. Tillvägagångssättet är förbättra demokratins kvalitet så att den bättre motsvarar människors behov.

Varför är strategin viktig?

Strategin inbegriper en långsiktig vision för öppen förvaltning samt dess centrala tyngdpunkter. Visionen och tyngdpunkterna styr beredningen och genomförandet av olika handlingsplaner i relation till tyngdpunkterna.

I beredningen av strategin användes Dialogpaus som ett redskap. På olika orter runtom i Finland ville man föra en öppen diskussion och förstå vad kommuner och statens myndigheter hoppades att man kunde få till stånd genom utvecklingen av transparens och ledarskap.

Syftet var även att deltagarna får en klarare förståelse av gemensamma samt egna mål inom den egna kommunen eller myndigheten. Dialogpaus användes som metod för diskussionerna.

Den nya strategin är nu färdig. Den består av fyra tyngdpunkter för öppen förvaltning. Strategins konkreta tyngdpunkter styr handlingsplanen för Öppen Förvaltning under 2020-talet.

Öppen förvaltning är en förstärkning av dialogen i samhället:

  • En hög tillit mellan olika aktörer är grundpelaren som det finska samhällets funktionalitet vilar på. Samarbetet mellan olika aktörer främjar en gemensam förståelse av olika ärenden som kräver beslut samt förbättrar beredningens kvalitet och genomförandet av redan tagna beslut. Genom en offentlig diskussion och ett deltagande föds ett gemensamt engagemang angående beslut inför framtiden. Förvaltningen är öppen för olika initiativ och samarbetsformer från tredje sektorn.

Öppen förvaltning främjar allas rätt att förstå och bli förstådda:

  • Betydelsen av att mötas är nyckeln till förtroende i ett öppet samhälle som också klarar av olika åsikter och motsättningar. Misstro och misstänksamhet hör också till demokratin. Förvaltningen talar öppet även om osäkerheter och misstag. Förvaltningen kommunicerar och agerar etiskt genom att använda ett klart och förståeligt språk. Medborgarna, samfund och företag måste ha likvärdiga möjligheter att skapa sig en bild av myndigheternas verksamhet och situation.

Ledarskap och kunnande säkerställer allas möjligheter att delta:

  • Alla måste kunna lita på sina möjligheter att delta och påverka. En särskild uppmärksamhet riktas mot dem som befinner sig i en i proportionellt svagare ställning och deras möjligheter att delta. Öppen förvaltning främjas genom modigt ledarskap, stöd från ledningen samt engagemang.

Finland är en aktiv främjare av öppen förvaltning internationellt:

  • Finland är en internationellt stark och aktiv aktör i utvecklandet av öppen förvaltning. Finland fortsätter det ambitiösa arbetet där öppen förvaltning är en del av all förvaltning både i hemlandet samt internationellt.
Mål för den första tyngdpunkten ”Öppen förvaltning som förstärkare av växelverkan i samhället:
  1. Vi för dialogen närmare som tillvägagångssätt inom förvaltningen samt förstärker expertisen om växelverkan inom den offentliga sektorn.
  2. Då olika digitala kanaler för interaktion och växelverkan ökar förstärker man även förståelsen för dem samt en aktivare användning av interaktionskanaler inom den offentliga sektorn.
  3. Utvecklingen av forum där växelverkan och en gemensam förståelse mellan förvaltning och medborgarorganisationer kan utökas. Vi ser till att förvaltningen har en god förståelse av medborgarsamhällets verksamhetslogik, dess olika roller och förändringar.

Läs mer här:

http://avoinhallinto.fi/sv/hem/

Nyheter

Alla nyheter