Såhär tar du hänsyn till olika språkanvändare i en dialog

Vad handlar det om?

Språkkänslan är viktig i en dialog. Ibland deltar det personer som har svårt att förstå och/eller tala, till exempel ifall diskussionen förs på ett språk som inte är diskussionsdeltagarens modersmål eller primära språk. Deras jämlika deltagande kan stödas till exempel genom redskapen nedan.

Detta redskap har utvecklats i samarbete med Dialogpausstiftelsen och olika sakkunniga inom dialogkunskap och språklig medvetenhet.

Ifall du märker att det vore bra att tillägga något, var gärna i kontakt med vår koordinator Vilja Von Weissenberg, vilja.vonweissenberg@eratauko.fi

Innan diskussionen

Ett bra förhandsmaterial inger en trygghet hos deltagarna. Att kunna erbjuda en diskussionsram och struktur för diskussionen på förhand medför en lyckad dialog.

Berätta alltså redan gärna i inbjudan vad diskussionen kommer att handla om. Det är också bra att beskriva vad Dialogpausmodellen går ut på. Till exempel:

 • Vore det möjligt att dela med sig av diskussionens huvudfrågor redan på förhand och genom dem förbereda deltagarna på att reflektera över sina egna tankar och erfarenheter redan innan diskussionen?
 • Vore det möjligt att skicka ut diskussionens inledning som material att läsa/titta/lyssna på redan på förhand?
 • Beskriv redan i inbjudan vad som är diskussionsledarens uppgift och vad som önskas av diskussionsdeltagarna. Du kan berätta att det under diskussionen finns en möjlighet att i lugn och ro skriva ner de erfarenheter och tankar som uppkommer under diskussionens gång.
 • Berätta ifall det finns en möjlighet att använda sig av en tolk vid behov och hur man skall gå tillväga med ärendet.
 • Om du redan på förhand vet att någon deltagare har utmaningar med dialogens språk så fråga honom eller henne direkt vad som skulle göra deltagandet mer tillgängligt.

Under diskussionen

Skapa inledningsvis språkramarna för diskussionen. Ifall det deltar personer med varierande språkbakgrund och dialogens språk är finska/svenska så synliggör gärna detta. Detta stödjer också enskilda deltagare med språkliga fördelar att fundera över sina ordval eller kulturella referenser. Be deltagarna att prata med tydlig röst och använda ett vardagsspråk. Upprepa din fråga och dina anvisningar vid behov och även deltagarnas frågor ifall det behövs. Använd dig av korta meningar.

Säg till exempel såhär:

 • ”Vi kan idag tala flera språk, vi hjälper varandra.”
 • ”Vem som helst kan fungera som tolk idag.”
 • ”Idag använder vi oss av ett vardagsspråk och pratar med klar och tydlig röst”
 • ”Var jag tillräckligt tydlig?”

Stöd ett långsamt tempo. Diskussionsledaren har ett viktigt ansvar i att fundera ut en passande rytm för diskussionen och stöda ett långsammare diskussionstempo.

Reflektera över om pardiskussionerna kunde vara aningen längre eller kunde man reservera tid för att skriva ner egna reflektioner under dialogen. Du kan också vid behov upprepa kort vad den tidigare diskussionsdeltagaren har sagt.

Säg till exempel såhär:

 • ”Innan jag ger över ordet till nästa person så kan vi reflektera över X:s fråga en stund.”
 • ”Passar det att man ber om ordet först efter att den föregående personen har avslutat?”
 • ”Skulle du vilja säga något mer om vad X precis sade?”
 • ”Reflektera för er själva i lugn och ro över detta. Skriv ner några erfarenheter och/eller tankar. Sedan fortsätter vi diskussionen.”
 • ”Har du/ni något ytterligare att tillägga angående något tema som har diskuterats idag?”

Sammanfatta ofta och håll reflektionspauser. Sträva efter att sammanlänka olika personers kommentarer. Summera diskussionen regelbundet. Upprepa dina egna tilläggsfrågor och anvisningar. Använd korta meningar. Håll korta några minuters pauser då deltagarna kan skriva ner sina egna erfarenheter och tankar på ett papper. Fortsätt diskussionen sedan utifrån de anteckningarna.

Säg till exempel såhär:

”Vi har nu hört följande erfarenheter och tankar… Fundera nu en stund i lugn och ro över vilka egna erfarenheter som du kom att tänka på utifrån tidigare exempel. Vi fortsätter sedan vår gemensamma diskussion.”

”Jag skulle ännu vilja höra från er X, Y och Z. Är det något som ni skulle vilja tillägga? (paus) Skulle du X till exempel vilja börja? Vilka erfarenheter har du kommit att tänka på under diskussionens gång? … Tack. Och hur är det med er, Y och Z?”

”Var jag tillräckligt tydlig?”

Lägg särskild vikt vid diskussionens jämlikhet. Uppmuntra alla att delta i diskussionen. Du kan stöda deltagaren genom blickar samt genom uppmuntran, men syftet är att inte att rätta till ordval eller agera i en lärarroll. Se till att även själv agera jämlikt.

Säg till exempel såhär:

”Nu har vi hört många av er. Några av er har bett om ordet och efter er så skulle jag gärna höra något från er som inte ännu har delat med sig om era upplevelser”.
”Jag skulle ännu vilja höra från er X, Y och Z. Är det något som ni skulle vilja tillägga? (paus) Skulle du X till exempel vilja börja? Vilka erfarenheter har du kommit att tänka på under diskussionens gång? … Tack. Och hur är det med er, Y och Z?”

Andra tips

Använd dig vid behov av hjälp under diskussionen eller annat stöd för att uttrycka sig. Du kan till exempel be med en person som kan skriva ner termer eller olika teman för allas påseende då diskussionsdeltagarna lyfter fram dem. På det sättet finns också andra möjligheter att följa med diskussionen förutom att lyssna.

Ta med en kompis. Ibland kan det hjälpa att en deltagare kan bjuda med en kompis eller en bekant i diskussionen. Också möjliga stödpersoner, assistenter, rådgivare eller andra viktiga vuxna är alltid välkomna att delta. Med dem kan ni reflektera över, ifall de själva också deltar i dialogen. I dessa situationer lönar det sig att vara flexibel och gå enligt situationen och deltagarnas behov.

Pauser är viktiga. Håll pauser under dialogen då man har tid att slappna av, besöka toaletten, dricka en kopp kaffe och samla sina tankar. Pauser är även för diskussionsledaren en möjlighet att fråga deltagarna om hur det går samt en möjlighet för deltagarna att berätta för diskussionsledaren, ifall det finns något där de vill ha en förändring. Du kan innan pausen säga att man under den kan fråga om saker eller annars bara komma och berätta ifall det finns något som man vill dela med sig av på tumanhand innan diskussionen fortsätter.

Be om feedback. Deltagarnas respons hjälper dig att utvecklas som arrangör och som diskussionsledare. Feedbacken hjälper dig att förstå hur deltagarnas upplevde dialogen och dialogsituationen. Tacka personen som gett dig respons och berätta för honom/henne hur möjliga ändrings – och utvecklingsförslag går vidare.

Bekanta dig också med följande

Följande Dialogpaus-redskap kan stöda dig då det finns en varierande språkbakgrund i diskussionerna:

Diskussionens skeden och mål – börja här
Definiera deltagarna
Att bjuda in till diskussion
Utrymme och praktiska saker
Uppmuntra deltagarna att prata om sina egna erfarenheter
Aktivera tysta röster i diskussionen
Vad ska man göra om någon dominerar?
Deltagarrespons

 

Mera verktyg

 • Manuskript

  Här hittar du manuskript och botten för Dialogpaus-diskussioner. Du kan använda dem i planeringen och faciliteringen av din Dialogpaus-diskussion.
 • Uppvärmingsaktiviteter

  Med hjälp av dessa aktiviteter kan du träna på egna samt gruppens dialog- och diskussionsfärdigheter. 
 • Stödmaterial för Dialogpaus-diskussionsledaren

  Förbered dig med hjälp av detta material, lita på dig själv och du kommer säkert att lyckas.
Alla verktyg